Oferta edukacyjna

Od 1 września 2021r. w klasach pierwszych proponujemy podane niżej kierunki kształcenia.

Klasa 1A

1A KLASA HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Klasa jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach kulturowych, prawniczych, społecznych. Atrakcyjna dla tych, którzy chcieliby także swobodnie poruszać się po meandrach współczesnej kultury i rozwijać swoją wiedzę językową. Oprócz realizowania treści ogólnokształcących - na poziomie pozwalającym znaleźć się na wymarzonych studiach - uczniowie zapoznają się z tajnikami warsztatu pracy dziennikarza i przygotowują ciekawe projekty. Mogą również brać udział w zajęciach wyjazdowych koła historycznego, spotkaniach z politykami, pisarzami, dziennikarzami czy aktorami. Rozszerzenia przedmiotów humanistycznych umożliwia uczestnictwo w konkursach i olimpiadach dotyczących szeroko pojmowanej wiedzy literackiej, językowej i medialnej.

Przedmioty punktowane znajdujące się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Kandydat podczas składania podania wskazuje drugi język obcy z proponowanych w kolejności od najbardziej pożądanego:

  • dla klasy A - język hiszpański (od podstaw), język francuski (od podstaw)

,,Literatura nie jest od rozwiązywania zagadnień, ona je stawia”. Witold Gombrowicz

Plan nauczania

Klasa 1B

1B KLASA POLITECHNICZNA

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Profil politechniczny jest przeznaczony dla młodzieży, która swoją przyszłość pragnie związać z zawodami opartymi na wiedzy i umiejętnościach z zakresu matematyki, fizyki, informatyki. Absolwenci klas politechnicznych wyróżniają się umiejętnością logicznego myślenia, analizy i syntezy problemów, dokładnością oraz konsekwencją w działaniu. Fascynuje ich świat nowoczesnych technologii, mają otwarty umysł, chcą jeszcze lepiej zrozumieć prawa rządzące światem, aby w przyszłości świadomie projektować jego zmiany. Profil ten zapewni możliwość poszerzenia wiedzy i rozwinięcia posiadanych już umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych. Podejmując się wyzwań, jakie stawiają rozszerzenia, uczeń zyskuje przepustkę na studia. Dobre przygotowanie umożliwi mu dalsze kształcenie na kierunkach inżynierskich w uczelniach technicznych oraz uniwersytetach.

Przedmioty punktowane znajdujące się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Kandydat podczas składania podania wskazuje drugi język obcy z proponowanych w kolejności od najbardziej pożądanego:

  • dla klasy B  - język niemiecki (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw), język hiszpański (od podstaw), język rosyjski (od podstaw)

,,Wkażdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki”. Immanuel Kant

Plan nauczania

Klasa 1C

1C KLASA EUROPEJSKA

Przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Do klasy o tym profilu zapraszamy uczniów, którzy chcą kształcić umiejętności interpretowania, wartościowania oraz wyciągania wniosków dotyczących mechanizmów funkcjonowania różnych zjawisk społecznych i politycznych. Kierunek przeznaczony jest także dla osób zainteresowanych problematyką demograficzną, poszerzaniem wiedzy z zakresu WOS-u i nauk geograficznych oraz rozwijaniem kompetencji językowych. Język angielski nauczany w zakresie rozszerzonym daje większe szanse na doskonałe odnalezienie się we współczesnych realiach. Czekamy na młodzież z pasją, która pragnie poznawać świat.

Przedmioty punktowane znajdujące się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

Kandydat podczas składania podania wskazuje drugi język obcy z proponowanych w kolejności od najbardziej pożądanego:

  • dla klasy C  - język niemiecki (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw), język hiszpański (od podstaw), język rosyjski (od podstaw)

,,Nauka prowadzi nas do zrozumienia tego, jaki jest świat,

a nie tego, jaki chcielibyśmy, by był...”. Carl Sagan

Plan nauczania

Klasa 1D

1D KLASA MENADŻERSKA

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

Klasa ze szczególnym wskazaniem na uczniów zainteresowanych matematyką oraz innymi naukami ścisłymi, chcących rozwijać swoje zdolności i umiejętności w tym kierunku. Rozszerzony program nauczania j. angielskiego ułatwi posługiwanie się językiem, w którym powstają najważniejsze prace z zakresu nauk ścisłych. Klasa menadżerska jest odpowiednia także dla osób zafascynowanych ekonomicznymi problemami współczesnego świata oraz mających predyspozycje kierownicze i organizacyjne. Profil będzie odpowiadał patrzącym  na świat przez pryzmat liczb. Uczeń klasy menadżerskiej uzyska przygotowanie do radzenia sobie w trudnym świecie ekonomii i wykształci cechy charakterystyczne dla postawy przedsiębiorczej. Jeśli chcesz rozwijać swoje zainteresowania przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi, poznawać środowisko i jego wpływ na człowieka, uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych i zgłębiać tajniki królowej nauk, to klasa jest dla Ciebie.

 Przedmioty punktowane znajdujące się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, język angielski, matematyka, geografia

Kandydat podczas składania podania wskazuje drugi język obcy z proponowanych w kolejności od najbardziej pożądanego:

  • dla klasy D  - język niemiecki (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw), język hiszpański (od podstaw), język rosyjski (od podstaw)

,,To, co sprawia, że jest ona (ekonomia) najbardziej fascynującą jest to, że jej fundamentalne zasady są tak proste, że każdy jest w stanie je zrozumieć,
jednak niewielu je rozumie”. Milton Friedman

Plan nauczania

Klasa 1E

1E KLASA MEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Klasa o profilu medycznym przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej. Zajęcia w tej klasie prowadzone będą z wykorzystaniem technik multimedialnych stanowiących wsparcie przy wprowadzaniu wiedzy teoretycznej. Zwiększona liczba godzin matematyki umożliwi uczniom sprawne odnalezienie się w świecie nauki. Zapewni także duże szanse osiągnięcia sukcesów na kolejnym etapie kształcenia.

Przedmioty punktowane znajdujące się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka, biologia, chemia

Kandydat podczas składania podania wskazuje drugi język obcy z proponowanych w kolejności od najbardziej pożądanego:

  • dla klasy E  - język niemiecki (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw), język hiszpański (od podstaw), język rosyjski (od podstaw)

,,Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”. Albert Einstein

Plan nauczania

NAUCZANE JĘZYKI OBCE W SZKOLE:

Rekrutacja kandydatów do grup lektoratowych w klasach A,B,C,D,E:

1) Kandydat podczas składania podania wskazuje drugi język obcy w kolejności od najbardziej pożądanego z proponowanych:

  • dla klasy A - język hiszpański (od podstaw), język francuski (od podstaw)
  • dla klas B,C,D,E - język niemiecki (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw), język hiszpański (od podstaw), język rosyjski (od podstaw)

W każdej grupie lektoratowej obowiązuje limit 16 miejsc

2) o zakwalifikowaniu do danej grupy lektoratowej będzie decydowała liczba punktów rekrutacyjnych, jaką kandydat uzyskał w procesie rekrutacji w kolejności od najwyższej

3) informacja o przydziale do grup lektoratowych zostanie wywieszona w gablocie przed budynkiem szkoły wraz z listą kandydatów przyjętych do LO Nr III im. J Słowackiego.

Grupy zostaną ustalone na etapie rekrutacji.