RODO

Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych:

(Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych) w Otwocku

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiadają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.
 10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator Danych Osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej zwane: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół Nr 1 - Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock, nr tel. (22) 779 22 01, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. .
 3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO) w związku z procesem rekrutacji, które określają: treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników, kryteria rekrutacyjne a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.
 4. Odbiorcami danych osobowych zawartych we wniosku mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący – Powiat Otwocki oraz organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygniecie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), zgodnie z art. 77 RODO, jeżeli stwierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa.
 10. Podanie danych zawartych formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Zespół Szkół nr 1 w Otwocku, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock, tel.: 22 779 22 01, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest Administratorem Państwa danych osobowych, udostępnionych w trakcie korzystania z profilu https://www.facebook.com/Liceum-Ogólnokształcące-Nr-III-im-Juliusza-Słowackiego-w-Otwocku-1268949233211252/ w serwisie Facebook.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które pozostawiły na naszym fanpage’u jakikolwiek ślad np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie: podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach:

-  prowadzenia fanpage’a na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pośrednictwem o naszej aktywności i wydarzeniach realizowanych przez Administratora,

-  komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, posty),

-  prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a.

 1. Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym profilu Państwa dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Państwo też decydujecie, do jakich danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności Państwa osobistych profilów.
 2. Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookie, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Pliki cookie są zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage'a. Pliki cookie aktywne są przez dwa lata. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są inni użytkownicy fanpage’a.
 4. Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem używanych przez niego klauzul umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych, zgodnie z zasadami określonymi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 5. Dane osobowe, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, będą przetwarzane do czasu trwania tego interesu lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:

-  dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

-  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 2. Powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora serwisu Facebook. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę̨ Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności, dostępną na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 w Otwocku, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock, nr tel.: (22) 779 22 01, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • odpowiedzi na otrzymaną od Pani/Pana korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania, udzielenie informacji, o które Pani/Pan prosi;
 • dalszej obsługi korespondencji z Panią/Panem prowadzonej oraz załatwienia sprawy, z którą Pani/Pan się do nas zwraca;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa prowadzonej z Panią/Panem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania może być brak możliwości obsługi Pani/Pana korespondencji.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 w Otwocku, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. 22 779 22 01 lub za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na zadane pytania oraz załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają.

4. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze prowadzonej z Państwem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane będą przechowywane na czas prowadzenia korespondencji lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji za pomocą formularza kontaktowego.

10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

EU e-Privacy Directive