Regulaminy

Regulamin Biblioteki ZS Nr1 w Otwocku w czasie epidemii COVID-19 opracowany zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GiS


Regulamin Biblioteki Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku

 1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, słuchacze, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w Czytelni oraz poza Bibliotekę w Wypożyczalni, od września do czerwca wg szczegółowego planu ustalonego na początku każdego roku szkolnego.
 3. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 4. Informacje o zbiorach można uzyskać przez katalog tradycyjny lub komputerowy oraz od dyżurującego nauczyciela bibliotekarza.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych na okres 30 dni, zaś inne dokumenty biblioteczne na warunkach uzgodnionych z nauczycielem bibliotekarzem.
 6. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów oraz osoby współpracujące z Biblioteką mają prawo wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek.
 7. Po upływie terminu zwrotu, czytelnik zobowiązany jest oddać wypożyczony dokument biblioteczny lub go prolongować, o ile nie jest zamówiony przez innego czytelnika.
 8. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga następujące konsekwencje: zablokowanie karty czytelnika do czasu zwrotu wypożyczonych materiałów oraz po kilkukrotnym upomnieniu wpisaniu w przypadku ucznia uwagi w dzienniku lekcyjnym.
 9. Czytelnik może wypożyczać zbiory biblioteczne wyłącznie na własne nazwisko.
 10. Nie można wypożyczonych dokumentów bibliotecznych przekazywać samowolnie innym osobom.
 11. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi.
 12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonej pozycji czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną uzgodnioną z nauczycielem bibliotekarzem.
 13. Wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego - do dnia wystawienia ocen końcoworocznych.
 14. W przypadku zmiany szkoły/pracy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z Biblioteką.
 15. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać na miejscu w Bibliotece.
 16. Przy korzystaniu z wolnego dostępu do półek należy przestrzegać właściwego ustawienia książek.
 17. W Bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. Czytelnik przebywający w Wypożyczalni lub Czytelni nie może w żaden sposób zakłócać panującego w niej porządku.
 18. Zasady korzystania z Czytelni szkolnej i stanowisk komputerowych w Bibliotece określają odrębne regulaminy.

 

Regulamin Czytelni Biblioteki Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku

 1. Z Czytelni szkolnej mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów w celach naukowych i kulturalno-rekreacyjnych.
 2. W Czytelni można korzystać samodzielnie ze wszystkich zbiorów Biblioteki i własnych materiałów.
 3. Materiały biblioteczne po wykorzystaniu należy zwrócić dyżurnemu nauczycielowi bibliotekarzowi.
 4. Uczeń przychodzący do Czytelni zobowiązany jest zgłosić swoją obecność nauczycielowi bibliotekarzowi i dokona wpisu w Zeszycie czytelni.
 5. Czytelnia szkolna jest też pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się różnorodne materiały biblioteczne i technologię informacyjną na zajęciach z uczniami.
 6. Za zniszczenia dokonane w Czytelni szkolnej odpowiada użytkownik.
 7. W Czytelni zachowujemy ciszę.
 8. Nie wchodzimy z kanapkami i napojami.
 9. Pozostawiamy po sobie porządek.

Regulamin korzystania z komputerów w Bibliotece Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku

 1. Komputer multimedialny służy do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych dostępnych w bibliotece, tworzenia dokumentów tekstowych, prezentacji na potrzeby szkolne oraz do wyszukiwania informacji w Internecie. Korzystać z niego mogą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby.
 3. Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza. Przed rozpoczęciem pracy należy się wpisać do Zeszytu czytelni.
 4. Użytkownik ma obowiązek: informować nauczyciela bibliotekarza o  nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych; uzyskać zgodę na korzystanie z własnych nośników pamięci; stosować się do poleceń nauczyciela bibliotekarza.
 5. Nie wolno: instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu; wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela bibliotekarza; wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem; zakłócać pracy innym użytkownikom.
 6. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).
 7. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera w wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza okresie.

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive