Aktualności

GRATULACJE

ZDAWALNOŚĆ MATURY 2018r. w LO Nr III im. Juliusza Słowackiego
w Otwocku WYNIOSŁA 100%

Składamy serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania wszystkim tegorocznym absolwentom naszej szkoły z okazji osiągnięcia wysokich wyników na maturze.

Odniesiony sukces jest nagrodą za Wasze zaangażowanie i pracowitość.

Dziękujemy za satysfakcję, jaką dzisiaj przeżywamy dzięki Wam i życzymy dalszych sukcesów.
Wierzymy, że znajdziecie się wśród studentów najlepszych uczelni, gdzie czekają Was wyzwania i dalsze sukcesy.

dyrekcja i nauczyciele

NAGRODA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW W POWIECIE OTWOCKIM

Rada Powiatu w Otwocku nagrodziła najlepszych uczniów placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.
Ze Słowaka nagrodę otrzymała

Agata Lachowiecka
uczennica klasy 2e2.

Wręczenie dyplomów i nagród książkowych odbyło się 21 czerwca 2018 r.

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku przy ul. Majowej. Na uroczystość zaproszono rodziców i dyrektorów szkół.

Agacie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dyrekcja i grono pedagogiczne.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018 w "Słowaku"

Link do galerii zdjęć

fot. Edyta Ujazdowska

Podręczniki

Informujemy, że z dniem 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - Wyprawka szkolna.

Zgodnie z powyższymi regulacjami w br. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów :

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod wskazanym niżej linkiem:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/10300,Wyprawka-szkolna-2016-obowiazujace-regulacje-prawne.html

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się na początku roku  szkolnego do pedagogów szkolnych: p. Doroty Kuśmirek - p.120, p. Iwony Woźnicy - p.007.

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive